ARSAN logo

ARSAN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Arsan

Genel Finansal Sağlık Arsan'ın finansal sağlığı, son dönem verilerine göre oldukça sağlam görünmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal gücünü artırmaktadır. Özellikle 2024 yılının ilk üç aylık döneminde toplam varlıklar ve özkaynaklarda önemli bir artış gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar yaşanmıştır. Örneğin, 2023 yılının ilk üç ayında negatif olan net dönem karı, sonraki dönemlerde pozitife dönmüştür. Bu durum firmanın operasyonel verimliliğinin zamanla arttığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosu incelendiğinde, satışların maliyetinin yüksek olduğu ve bu nedenle brüt karın düşük kaldığı görülmektedir. Ancak yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde net dönem karında iyileşmeler yaşanmıştır. 2023 yılı boyunca brüt kar negatifken, 2024'ün ilk çeyreğinde de benzer bir eğilim devam etmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Arsan'ın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Firmanın toplam varlıklarının ve özkaynaklarının sürekli artması bu durumu desteklemektedir. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden elde edilen yüksek gelirler de firmanın büyüme stratejilerini başarılı bir şekilde uyguladığını göstermektedir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın performansını etkilemektedir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyon da maliyetleri yükseltmektedir. Ancak firma bu zorluklara rağmen pozitif nakit akışı sağlamayı başarmıştır.

Sonuç Arsan'ın genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemektedir. Firma varlıklarını artırmış, özkaynaklarını güçlendirmiş ve operasyonel verimliliğini geliştirmiştir. Nakit akışlarındaki dalgalanmalara rağmen genel olarak pozitif bir seyir izlenmiştir. Gelecekteki büyüme potansiyeli de oldukça yüksektir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.