Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında
Açık Rıza Beyanı
KULLANICI AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak COO BİLİŞİM EĞİTİM YAZILIM DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Borsacoo”),https://Borsacoo.com, www.borsacoo.com ,borsacoo.com, borsacoo, tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Borsacoo, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
 • Borsacoo
 • Adres: Ostim OSB, 1200. Cadde NO: 96 Yenimahalle, Ankara, Turkey
 • E-posta : borsacoo@gmail.com
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Başta Borsacoo.com Web Uygulaması (“Uygulama”) olmak üzere Borsacoo’nun ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız dolayısıyla ilgili sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Uygulama’ya üyelik talebiniz kapsamında üyelik hesabınızın oluşturulması ve işletilmesi,
 • Destek hizmetlerinin sağlanması.
Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Üyelik bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi ve güncellenmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Borsacoo tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Borsacoo’a iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Ürün ve hizmetlerimize yönelik kalite kontrolü, iş geliştirme ve mevzuata uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Üyelik bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi ve güncellenmesi,
 • Kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Borsacoo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Uygulama dahilinde almayı talep ettiğiniz üçüncü taraf hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Borsacoo tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Borsacoo’nun ve bunlarla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Borsacoo’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim, iç soruşturma ve uyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kullanıcı memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
Açık rızanızın varlığı halinde ise;
 • Kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Borsacoo’nun ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Borsacoo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Uygulama, çevrim içi kullanıcı/şikayet/iletişim vb. başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, internet sitemiz, kısa mesaj ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır.
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz;
 • Kişisel verilerinizin Borsacoo tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yine yukarıda yer alan iletişim bilgilerimiz üzerinden bizlere göndererek şirketimize iletmeniz durumunda Borsacoo, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Borsacoo tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.