INTEM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 14.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: İntem

Genel Finansal Sağlık İntem'in finansal durumu, son dönemlerde önemli değişiklikler göstermiştir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış eğilimindedir. 2023 yılının ilk 12 aylık verileri ile karşılaştırıldığında, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklarda ve özkaynaklarda belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları dikkat çekicidir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genellikle düşük seviyelerde kalmıştır. Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim ise dalgalı bir seyir izlemektedir; bazı dönemlerde azalma, bazı dönemlerde ise artış yaşanmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, hasılat ve brüt kar rakamlarında istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren hasılat sürekli olarak yükselmiş ve 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu trend devam etmiştir. Satışların maliyeti kontrol altında tutulmuş olup, brüt kar marjı olumlu yönde etkilenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli İntem'in gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça umut verici görünmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artışlar ile birlikte net dönem karındaki yükselişler de bunu desteklemektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuş olup, esas faaliyet karında da olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.

Makroekonomik Faktörlerin Etkisi Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın performansını etkilemektedir. Faiz oranlarının yüksek olması finansman maliyetlerini artırabilirken, enflasyonun yüksek seyretmesi de maliyet yapısını etkileyebilir.

Sonuç İntem'in genel finansal sağlığı güçlüdür ve gelecekteki büyüme potansiyeli yüksektir. Firma varlıklarını artırmış, özkaynaklarını güçlendirmiş ve net dönem karında istikrarlı bir artış sağlamıştır. Nakit akışı pozitif olmakla birlikte, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.