SOKM logo

SOKM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 29.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına genel bir bakış attığımızda, varlıklarının ve özkaynaklarının yıl boyunca düzenli olarak arttığını gözlemliyoruz. 2023 yılı başında başlayan bu artış trendi, 2024'ün ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının sürekli pozitif olduğunu görüyoruz. Bu durum, firmanın operasyonel etkinliğinin yüksek olduğunu ve günlük işlerini finanse edebilecek yeterli nakit akışı sağladığını göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları dikkat çekicidir; bu da firmanın borçlanma maliyetlerinin yüksek olabileceğini düşündürmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satışların maliyeti ve pazarlama giderlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Brüt kar marjı olumlu olmakla birlikte, esas faaliyet karının negatif olması dikkat çekicidir. Bu durum, firmanın operasyonel giderlerini kontrol altına alması gerektiğini göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın stoklarındaki artış ve toplam varlıklardaki büyüme eğilimi, gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak esas faaliyet karındaki düşüşler ve net dönem karındaki dalgalanmalar dikkate alındığında, firmanın maliyet yönetimini iyileştirmesi gerekmektedir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler de firmayı etkilemektedir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yükselmesi de maliyetleri artırabilir. Bu nedenle firma bu faktörleri dikkate alarak stratejik planlamalarını yapmalıdır.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı olumlu görünmekle birlikte bazı alanlarda iyileştirme gerekmektedir:

  • Operasyonel Giderlerin Kontrolü: Esas faaliyet karının negatif olması nedeniyle operasyonel giderlerin daha sıkı kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Borçlanma Maliyetleri: Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.
  • Büyüme Potansiyeli: Stoklar ve toplam varlıklardaki artış gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir ancak bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için stratejik adımlar atılmalıdır.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.